Oasis Games Limited. (OASIS) Algemene Voorwaarden

Aanvaarden van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) is een wettelijke overeenkomst tussen Oasis Games Limited te Beijing (“OASIS” of “wij”) en jou (“gebruiker” of “jij”). Bij het gebruik van elk OASIS spel of applicatie (“Service”) ga je ernee akkoord dat dat je gebonden bent aan deze Voorwaarden. Bij het gebruiken van de Service ga je akkoord met het feit dat je de Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd en dat je hieraan gebonden bent. OASIS bewaart het recht, naar eigen goeddunken, om de Voorwaarden te allen tijden te wijzigen of te herzien, en je gaat akkoord met het feit dat je gebonden bent aan zulke wijzigingen of herzieningen. Wanneer je niet akkoord gaat met de Voorwaarden, gebruik de Service dan alsjeblieft niet.
Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het van tijd tot tijd lezen van de Voorwaarden. Wanneer je na een wijziging of een herziening verder zult gaan met het gebruik maken van de service zal dit worden gezien als het accepteren van de herziende Voorwaarden. Wanneer je niet akkoord gaat met de Voorwaarden is de enige oplossing het gebruik van de Service te stoppen en alle accounts die je hebt aangemaakt te annuleren.
Als je de Voorwaarden schendt bewaart OASIS het recht om een waarschuwing m.b.t. de schending aan jou te sturen of onmiddelijk alle accounts te schorsen of te stoppen die je hebt aangemaakt bij gebruik van de Service. Je gaat akkoord met het feit dat OASIS geen bericht naar jou hoeft te sturen voor het afsluiten of schorsen van je account(s), maar dat wel kan doen
Voor het schenden van de Voorwaarden of andere voorschriften van OASIS bewaart OASIS het recht om gebruikers de toegang tot de Service te weigeren zonder enige aankondiging.
Je gaat akkoord met het feit dat OASIS de Service te allen tijde kan beëindigen of de inhoud van de Service kan veranderen, op basis van wat voor redelijke redenen dan ook, met of zonder mededeling aan jou en zonder aansprakelijkheid.
Je legt de verklaring af dat je 13 jaar of ouder bent. Als je tussen de 13 en 18 jaar oud bent, verklaar je dat je wettelijke voogd de Voorwaarden heeft gelezen en het daarmee eens is.

Intellectuele Eigendom/eigenaarschap

Alle materialen die deel uitmaken van de Service (inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, teksten, tekeningen, prenten, videos, informatie, applicaties, software, muziek, geluid en andere bestanden, en hun selectie en arrangement) zijn beschermd door wetten tegen niet-gemachtigd gebruik. De complete inhoud van de Service is beschermd door de auteursrechtswetten van de Volksrepubliek China en/of gelijksoortige wetten van andere jurisdicties.
Je gaat ermee akoord dat er geen materiaal dat deel uitmaakt van de Service, in wat voor vorm of door wat voor middel dan ook, in het geheel of gedeeltelijk, mag worden gewijzigd, gekopieerd, uitgedeeld, vormgegeven, weergegeven, heruitgebracht, gedownload, verhuurd, vertoond, openbaar gemaakt, overgedragen of verkocht of op andere wijze geexploiteerd zonder vooraf van OASIS geschreven toestemming te hebben verkregen. Met de uitzondering dat het voorafgaande niet van toepassing is op je eigen Gebruikersinhoud (gedefineerd hieronder) die je wettelijk plaatst op de Site. Voor alle andere soorten van gebruik van de materialen die onder het auteursrecht vallen, inclusief alle afgeleide producten, vereist het gebruik ervan een vooraf geschreven toestemming van OASIS. Alle reproductie of redistributie van de materialen die niet voldoen aan deze Voorwaarden is uitdrukkelijk verboden en kan resulteren in civiele en criminele strafrechtelijke vervolging.
OASIS en/of haar licentiegevers blijven de eigenaren van het recht,  titel en  belang, inclusief de auteursrechten en andere intellectuele eigendommen, in en op alle materialen geplaatst op de Services door OASIS. Je erkent dat je geen eigendomsrechten verkrijgt bij het gebruik van de Service of van alle materialen geplaatst op de Service door OASIS, of alle afgeleide werken daarvan.
OASIS verleent je een persoonlijke, non-exclusieve, non-overdraagbare, onherroepelijke, van beperkte omvang zijnde licentie om de Service uitsluitend te gebuiken voor het doel van het te bekijken en te gebruiken van de Services van toepassing en voor geen enkel ander doel, wat deze ook mag zijn. Je licentie om de Services te gebruiken is beperkt door de Voorwaarden.

Gebruikersinhoud

Je gaat ermee akkoord dat je vrijwillig de inhoud op de Service openbaar maakt met behulp van de technologie en de middelen verschaft door OASIS. Je begrijpt en stemt ermee in dat je de inhoud en/of applicatie niet mag distribueren, verkopen, overdragen of er een vergunning voor verschaffen op wat voor manier dan ook, in welk land dan ook, op welk sociaal netwerk of ander medium dan ook zonder de expliciete geschreven toestemming van OASIS.
Alle data, tekst, tekeningen, foto´s en hun selectie en arrangement (hierna vermeld als “Gebruikersinhoud”) geupload naar de Service, in het geheel of gedeeltelijk, zijn onderheving aan van het onbeperkte commerciele, non-commerciele en/of promotionele gebruik door OASIS. Tekst, tekeningen en foto´s worden door jou geuploaden zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van degene voor wie de Gebruikersinhoud is ontstaan. Zodoende zijn gebruikers verantwoordelijk, en draagt OASIS geen verantwoordelijkheid voor alle bestanden die de gebruikers uploaden, plaatsen of anderzijds beschikbaar maken. OASIS kan al dan niet de Gebruikersinhoud reguleren en kan de nawkeurigheid, qualiteit of integriteit van Gebruikersinhoud niet garanderen die geplaats zijn via de OASIS applicatie. Bij het gebruik van OASIS Services erken en accepteer je dat je aan materialen kan worden blootgesteld die je beledigend of afkeurenswaardig vindt. Je stemt ermee in dat OASIS in geen geval verantwoordelijk zal zijn voor de Gebruikersinhoud, inclusief maar niet beperkt tot fouten in Gebruikersinhoud of voor verlies of schade veoorzaakt  door het gebruik van de Gebruikersinhoud.
OASIS bewaart de recht om de Gebruikersinhoud weg te halen en permanent te verwijderen van de Service met of zonder mededeling.

Virtuele Valuta/Goederen

Gedrags- en Gebruiksregels

De Oasis Service kan voorzien in communicatiekanalen zoals fora, communities of chatzones (“Communicatiekanalen”) die bedoeld zijn om de communicatie tussen jou en andere gebruikers van de Service mogelijk maken. De communicatiekanalen worden opgericht zijnde onderheving aan de operatie van Service, en OASIS heeft het recht om de Communicatiekanalen in het geheel of gedeeltelijk te wijzigen, beheren, besturen en/of beëindigen, maar ook het recht om de materialen geplaatst via de Communiatiekanalen te bekijken en op elk moment de materialen te verwijderen naar eigen goeddunken met of zonder mededeling wat betreft de de redenen. OASIS mag ook je toegang tot de Communicatiekanalen beëindigen op elk moment zonder mededeling, afhankelijk van de regels of de Voorwaarden van de Communicatiekanalen. Je erkent hierbij dat chats, posts of ander materiaal geplaatst op de Communicatiekanalen door gebruikers door OASIS noch onderschreven noch gecontroleerd wordt en dat deze vormen van communicatie niet moeten worden gezien zijnde bekeken of goedgekeurd door OASIS. OASIS zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de activiteiten in de Communicatiekanalen.
Je gaat akkoord met het feit dat alle communicatie via de Communicatiekanalen publiek zijn en dat je dus niet kan rekenen op privacy m.b.t. je gebruik van de Communicatiekanalen. OASIS is niet verantwoordelijk voor de informatie die je kiest te delen via de Communicatiekanalen of voor de acties van andere gebruikers.
Je stemt ermee in dat je gebruik van de Service wettig zal zijn en dat je aan de Gebruiksregels zal voldoen. Ter bevordering van het voorgenoemde en als een voorbeeld maar niet beperkt tot deze, ga je akkoord met het niet gebruiken van de Service voor het volgende:

Garantie Disclaimer; Limitatie van Aansprakelijkheid

OASIS zal niet beloven dat:

Je bent het ermee eens dat je gebruik van de Service op eigen risico is. In de grootst mogelijke mate toegestaan door de wet, ontkennen OASIS, haar officieren, directeurs, werknemers en vertegenwoordigers alle aansprakelijkheid, uitdrukkelijk of geïmplicieerd, i.v.m. de website en je gebruik daarvan, inclusief geïmplicieerde aansprakelijkheid van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of non-inbreuk, nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid en tijdigheid. OASIS geeft geen garanties of representaties wat betreft de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van de Service, de inhoud van alle sites verbonden aan de Service, en neemt geen verantwoordelijkheid voor (i) fouten, afwijkingen en onnauwkeurigheden van de inhoud, (ii) verwonding van personen of eigendomsschade, van welke soort dan ook, als resultaat van je gebruik van de Service, (iii) elke vorm van onbevoegd gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke en/of financiele informatie die hier gedeeltelijk of in het geheel zijn opgeslagen, (iv) verhinderen of doen stoppen van ophouding van transmissie naar of van de Service, (v) bugs, virussen, trojan horses e.d. die overgebracht kunnen zijn naar of via de Service door een derde partij, en/of (vi) fouten of weglatingen in de inhoud of verlies of schade van elke soort ten gevolge van het gebruik van enige inhoud geplaatst, gestuurd, overgebracht of op een andere manier beschikbaar gemaakt via de Service.
In geen geval zullen OASIS, zijn directeurs, officieren, vertegenwoordigers, aannemers, partners en werknemers aansprakelijkheid zijn voor jou of een derde wat betreft speciale, directe, indirecte, incidentele, straffende of voortvloeiende schade inclusief verloren winst of verloren data ten gevolge van je gebruik van de Service of andere materialen, gebruikt via of gedownload van de Service,  ongeacht of het gebaseerd is op de aansprakelijkheid, contract, benadeling of enige andere juridische theorie, en ongeacht of OASIS geinformeerd is over de mogelijkheid van deze verschillende vormen van schade. De voorgaande beperkingen op aansprakelijkheidd zullen van toepassing zijn tot de hoogste graad die wordt toegestaan door de wet in de jurisdictie van toepassing. Je erkent expliciet dat OASIS niet aansprakelijk zal zijn voor de inzendingen van gebruikers of voor beledigend, lasterlijk of illegaal gedrag van een derde partij en dat het risico op schade en kwetsuur door het voorgemelde volledig ligt bij jou.
Je gaat ermee akkoord dat je OASIS en zijn directeuren, officieren, vertegenwoordigers, aannemers, partners en werknemers vrijwaart en schadeloos stelt voor verlies, verantwoordelijkheid, claim, eis, schade, kosten en uitgaven, inclusief de redelijke vergoeding voor het gebruiken van de diensten van een advocaat ten gevolge van of verband houdend met (i) je gebruik en toegang tot de Service; (ii) je overtreding van de Service Voowaarden; (iii) je overtreding van he recht van een derde party, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, eigendoms- of privacyrechten; (iv) claims dat een van je Gebruiker Inzendingen een derde partij heeft beschadigd ; of (v) enige Inhoud die je plaatst of deelt op of via de Service.

 

Wijzigen, Schorsen en Beëindiging van onze Services

We zijn onze Service voortdurend aan het wijzigen en verbeteren. We mogen functies en elementen in het spel toevoegen or weghalen, en we mogen een Service schorsen of compleet beëindigen.

 

TOEPASSELIJKE WETTEN EN JURISDICTIE

Met het bezoeken of gebruiken van de Service ben je het ermee eens dat de wetten van de Volksrepubliek China, zonder rekening te houden met de principes van de conflicten van de wetten en je locatie, van toepassing zijn op deze Service Voorwaarden en op wat voor dispuut dan ook dat zich kan voordoen tussen jou en OASIS. Alle claims en disputen tussen jou en OASIS die zich voordoen in het geheel of gedeeltelijk vanwege je het gebruik van de Service worden beslist door een rechtbank van bevoegde jurisdictie gevestigd in Haidian District, Beijing. En hierbij ga je ernee akkoord dat je afstand doet van alle verdedigingen op basis van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens m.b.t. de locatie en jurisdictie in Beijing
OASIS bewaart het recht om de Service Voorwaarden te herzien en op elke moment en zonder aankondiging. Het is jouw verantwoordelijkheid om de Service Voorwaarden te lezen voor de veranderingen. Je gebruik van OASIS na  enige wijziging van de Service Voorwaarden betekent je de herziende artikelen  aanvaardt en ermee instemt.

JIJ EN OASIS GAAN ERMEE AKKOORD DAT ALLE OORZAKEN DIE LEIDEN TOT ACTIE AFKOMSTIG UIT OF VERBONDEN MET DE SERVICE MOET AANVANGEN BINNEN 2 JAAR NADAT DEZE OORZAAK TOT ACTIE HEEFT PLAATSGEVONDEN . IS DAT NIET HET GEVAL, DAN ZAL DEZE OORZAAK TOT ACTIE PERMANENT VERJAARD ZIJN